?

Log in

No account? Create an account
Размышления вольного социолога's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

[ 2025 ][ 2024 ][ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ][ 2011 ][ 2010 ][ 2009 ][ 2008 ][ 2007 ][ 2006 ][ 2005 ][ 2004 ][ 2003 ]

2008...

December, 2008
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
3
2
3
3
1
4
3
5
3
6
2
7
 
8
 
9
3
10
1
11
4
12
3
13
 
14
1
15
7
16
2
17
4
18
3
19
2
20
2
21
5
22
4
23
3
24
3
25
5
26
2
27
4
28
 
29
5
30
1
31
 
 
View Subjects

November, 2008
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
5
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
2
9
1
10
2
11
4
12
3
13
1
14
2
15
1
16
 
17
2
18
1
19
2
20
6
21
1
22
 
23
4
24
4
25
2
26
2
27
5
28
2
29
1
30
1
 
View Subjects

October, 2008
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
 
2
1
3
1
4
 
5
1
6
4
7
 
8
 
9
1
10
7
11
2
12
1
13
5
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
1
20
1
21
 
22
 
23
3
24
3
25
3
26
1
27
 
28
2
29
1
30
 
31
 
 
View Subjects

September, 2008
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
1
2
 
3
1
4
2
5
3
6
1
7
1
8
1
9
7
10
3
11
4
12
9
13
1
14
1
15
2
16
3
17
 
18
 
19
 
20
2
21
 
22
1
23
 
24
2
25
3
26
3
27
3
28
1
29
1
30
2
 
View Subjects

August, 2008
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
2
2
5
3
1
4
3
5
1
6
5
7
3
8
5
9
2
10
6
11
6
12
1
13
1
14
1
15
1
16
 
17
4
18
2
19
6
20
1
21
3
22
1
23
 
24
3
25
4
26
8
27
6
28
2
29
4
30
2
31
5
 
View Subjects

July, 2008
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
 
2
3
3
1
4
 
5
1
6
3
7
5
8
4
9
3
10
3
11
6
12
3
13
 
14
 
15
3
16
1
17
6
18
6
19
5
20
 
21
1
22
4
23
1
24
3
25
4
26
2
27
3
28
 
29
1
30
4
31
4
 
View Subjects

June, 2008
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
3
2
1
3
7
4
2
5
1
6
3
7
1
8
 
9
3
10
8
11
 
12
 
13
1
14
2
15
2
16
1
17
4
18
3
19
3
20
2
21
1
22
 
23
6
24
3
25
2
26
2
27
7
28
 
29
1
30
3
 
View Subjects

May, 2008
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
1
2
 
3
 
4
 
5
4
6
5
7
4
8
1
9
 
10
2
11
 
12
 
13
5
14
5
15
1
16
2
17
1
18
3
19
4
20
5
21
1
22
2
23
2
24
2
25
4
26
4
27
 
28
1
29
2
30
1
31
5
View Subjects

April, 2008
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
 
2
1
3
1
4
2
5
 
6
1
7
3
8
7
9
 
10
 
11
2
12
1
13
 
14
4
15
3
16
3
17
5
18
 
19
2
20
2
21
2
22
4
23
3
24
4
25
1
26
2
27
2
28
2
29
5
30
3
 
View Subjects

March, 2008
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
1
2
6
3
4
4
4
5
1
6
2
7
1
8
1
9
3
10
3
11
 
12
3
13
3
14
1
15
 
16
2
17
4
18
3
19
4
20
1
21
 
22
1
23
1
24
 
25
3
26
3
27
2
28
3
29
 
30
1
31
4
 
View Subjects

February, 2008
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
2
2
 
3
1
4
 
5
2
6
 
7
1
8
 
9
1
10
6
11
2
12
3
13
2
14
 
15
2
16
 
17
3
18
3
19
3
20
 
21
1
22
1
23
2
24
3
25
5
26
 
27
1
28
3
29
 
 
View Subjects

January, 2008
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
1
9
3
10
1
11
2
12
4
13
1
14
1
15
1
16
4
17
 
18
1
19
 
20
2
21
2
22
4
23
2
24
2
25
 
26
 
27
2
28
1
29
3
30
 
31
3
 
View Subjects

 
About LiveJournal.com